Uitslag Workshop Wonen en Werken

EINDRAPPOPT WORKSHOP WONEN EN WERKEN 19 APRIL 2011     
                   GEMEENTEKANTOOR  WINTERSWIJK

DOEN
WERKGROEP WONEN - BUURTSCHAPPENVISIE

ZAKEN CONCREET AANPAKKEN
Donkere wolken boven het Winterswijkse landschap. Het aantal landbouwbedrijven neemt
landelijk elk jaar met 5% af. De vergrijzing neemt toe. De krimp van de bevolking blijft een actueel aandachtspunt. Blijven we dan achterover leunen of gaan we concreet aan het werk met al die vraagstukken? Na een voorbereiding van bijna een jaar verscheen in 2010  de Buurtschappenvisie. Een soort dorpsplan, maar dan voor alle buurtschappen van Winterswijk samen. Dat was de start van de uitwerkgroep Wonen en tevens de start van de organisatie van de workshop “Wonen en Werken in het Buitengebied” van 19 april 2011. De centrale vraag daarbij: waar staan we in 2020 met het Winterswijkse buitengebied? Als we nu niets doen, hebben we straks problemen. Als we nu iets doen, zijn we straks de problemen voor. Dat vraagt om samenwerking en actie. De uitslag van deze workshop is in één zin samen te vatten.

Met meer creativiteit en door een betere samenwerking van alle betrokken marktpartijen komen tot gerichte acties en projecten !

Tijdens deze workshop werd direct al duidelijk dat het een complexe materie is. Zo heeft iedereen zijn eigen belangen, heeft iedereen te maken met  regelgeving en willen meerdere instanties (de Provincie, de Regio, de Wooncorporaties en gemeenten)  daar een eigen richting aan geven. Dat kan. Dat mag, maar kunnen we het samen doen?  De makelaardij ziet  kansen, maar nieuwe projecten zijn te vaak te afhankelijk van de medewerking van de banken. Duidelijk werd tijdens de workshop wel, dat de gemeente Winterswijk met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied veel meer inspeelt op positieve, toekomstige mogelijkheden. De Gelderlander verwoordde het een dag later als volgt:

Er kan heel veel in het buitengebied.

De workshop kende vier deelgroepen. In deze deelgroepen werden de eerste analyses gemaakt en werd op constructieve wijze gezocht naar concrete oplossingen. In meerdere deelgroepen kwamen overlappingen voor. Dat was op zich geen probleem, omdat daardoor elk item juist van meerdere kanten werd belicht. Met deze analyse van de workshop van     19 april 2011 wil de uitwerkgroep Wonen een bijdrage leveren om een opstart te maken richting oplossingen. Je blijft altijd afhankelijk van nationale of gemeentelijke regelgeving. Echter, wat kunnen wij als burgers in het buitengebied, als plaatselijke makelaars en banken, samen met de gemeentelijke overheid zelf doen? Het spreekwoord zegt: waar een wil is, is een weg. Dat kan als elke betrokken marktpartner open staat voor samenwerking.De twee meest gehoorde kreten tijdens deze workshop in het gemeentekantoor van Winterswijk waren:

Flexibel zijn en zorgen voor maatwerk

Daar ligt de uitdaging.  De tijd van aanpakken en doen is aangebroken. Wie blijft er dan aan de kant staan?

Uitwerkgroep Wonen
Buurtschappenvisie  Buitengebied Winterswijk
Mei  2011.
Een algemene notitie
De landbouw blijft de belangrijkste economische drager van het gebied. Dat houdt in dat de landbouw  blijvend de mogelijkheden geboden moet worden om het bestaansrecht te behouden. Het toerisme is een andere economische drager in het gebied. Het thema “werken” van deze workshop handelde  meer over het bevorderen van niet-agrarische ondernemingen.

Case opoe Mateman
Moeder en zoon Mateman willen hun grote boerderij splitsen in vier delen. Twee kleinere delen voor Opoe en moeder en twee grotere delen voor de twee zonen met hun gezinnen. Tevens willen ze twee werkplaatsen voor de zonen (ZPP-ers)  en wil moeder een naschoolse kinderopvang opzetten. Wat mag wel en wat mag niet,? Wat zijn de voorschriften? Waar halen we informatie vandaan en wie helpt ons? Hebben we wel goede verbindingen en voorzieningen? Deze spontane act werd gebracht door leden van Toneelvereniging Nieuw Leven uit Huppel en gaf feitelijk aan wat de problematiek daadwerkelijk is.

Onderdeel: de informatie
De workshop stelt het volgende vast. Ondanks de inspanningen van meerdere partijen, zijn  de burgers  vaak onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden op meerdere gebieden.
Veel mensen blijven hangen in algemeenheden in de trend van:  “wel iets gehoord  ja”.

Concreet-1
Maak een informatiefolder voor de bevolking die alle betrokken marktpartijen kunnen gebruiken. Titel: wonen en werken in het buitengebied vraagt om flexibiliteit en maatwerk.

Toelichting
Laat succesverhalen zien. Aangepaste boerderijen, starterprojecten of het verhaal van een jonge ondernemer, alleen begonnen en nu met acht werknemers. Maak duidelijk dat een combinatie van meerdere kleinschalige ondernemers in één pand mogelijk is. (timmerbedrijf, elektricien, boekhouder, schoonheidsspecialist etc) Er is behoefte aan meer informatie en duidelijke uitleg in de Jip en Janneke taal met praktische voorbeelden Maak tevens duidelijk dat de combinatie van wonen en werken ook tot de mogelijkheden behoort.
Maar ook:
Welke weg moet je bewandelen bij splitsing van boerderijen?
Wat kan de makelaar specifiek voor je doen?
Wat zijn de hoofdrichtlijnen uit het bestemmingsplan.
Wat zijn de fiscale gevolgen bij verkoop / splitsing?
Wat kan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap  voor u betekenen?

Uitwerking
Men kan met de betrokken partijen een folder samenstellen. Deze algemene folder  beschikbaar stellen aan makelaars, banken, gemeente en belangengroepen en andere direct betrokken instanties. Verzoek aan gemeenteraad Winterswijk: budget vrijmaken voor 2011. 

1. Onderdeel: de promotie
Het werven van kandidaten voor wonen en werken behoeft zich niet alleen te beperken tot het Winterswijkse gebied. De eigen gemeenschap moet uiteraard duidelijk gemaakt worden, dat er veel mogelijk is, dat er ruimte is voor nieuwe ondernemers, maar ook dat samenwerking kan leiden tot succes. Voorts ligt Winterswijk tussen redelijk grote industriegebieden als Twente, Arnhem-Nijmegen en het Ruhrgebied. Werven voor een rustige woonomgeving in de Achterhoek kan dan zeker  een positieve ontwikkeling worden.
Het project 100% Winterswijk kan een belangrijke rol in dit geheel gaan spelen. Natuur en omgeving, recreatie en toeristische voorzieningen zijn belangrijk, maar wonen en werken bieden ook perspectief voor de leefbaarheid van het buitengebied.

Concreet-2
Wonen en werken in het buitengebied moet onderdeel van het project 100% Winterswijk worden.

Inhoud
Laat succesverhalen en voorbeelden zien van wonen en werken in het buitengebied.. Voorbeelden van boerderijsplitsing, boerderijerven, werken in boerderijen en de maatschappelijke en sociale samenleving in het buitengebied (verenigingen en tradities).
Vermeld adressen van makelaars en laat hun mogelijkheden zien.

Uitwerking
Opnemen in gemeentelijk project.  100% Winterswijk.

2. Onderdeel de vraag.
Een volgende vaststelling van de workshop. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd. Een gewijzigde aanpak is  gewenst. Door samenwerking van meerdere marktpartijen moet dit een haalbare kaart zijn. Jongeren, ouderen, ZZP-ers zoeken ruimte om te werken, te wonen en te genieten van het buitengebied. Veel kansen worden er gezien bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid in het buitengebied. Geef de ondernemers, de ZPP-er de ruimte. Er mogen volgens de Regio Achterhoek in de komende negen jaar nog 685 woningen worden gebouwd, waarvan ca 50 in het buitengebied.  De gezamenlijke wooncorporaties in de Achterhoek gaven vooraf het advies: maak meer gebruik van bestaande gebouwen. De vraag naar ruimte hangt samen met de vraag naar kwaliteit van de panden en het gebied. Voeg daarbij goede voorzieningen, wonen op maat en een goede bereikbaarheid (o.a. glasvezel). Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven hoeveel kandidaten er zijn voor het wonen en werken in het buitengebied. De hoofdgroepen zijn in elk geval  de jongeren en de senioren (met of zonder zorgindicatie) Dat houdt direct in, dat er betaalbare wooneenheden en werkplekken dienen te komen.  De Regionale Woonvisie geeft voorts aan dat het aantal bewoners wel zal dalen, maar dat het aantal huishoudens zal toenemen. (meer alleenstaanden  en kleinere gezinnen) Door boerderij- of woningsplitsing in het buitengebied te bevorderen en te stimuleren, dus gebruik makende van bestaande gebouwen, zijn er meerdere creatieve mogelijkheden voorhanden.   (voor wonen –en voor werken ) 
 
Concreet-3
Het houden van een woon- en werkbehoefte onderzoek onder de totale bevolking van het buitengebied van Winterswijk.

Uitwerking
De werkgroep Wonen heeft  overleg met de gemeente Winterswijk om direct na de vakantieperiode in september een enquête te houden onder alle inwoners van het buitengebied. Met deze enquête kunnen de bewoners concreet hun toekomstige woonwensen aangeven.Tevens kan dit onderzoek aangevuld worden met vragen over werken en eventuele gewenste werklocaties. Bij dit onderzoek tevens te betrekken: Wooncorporatie de Woonplaats en het W.I.C. (Winterswijks Innovatie Centrum).  De gemeenteraad dient een budget voor dit kleinschalige maar gerichte onderzoek beschikbaar te stellen. (budgetjaar 2011)

3. Onderdeel: vraag - aanloop en de coördinatie
Bij functieverandering wordt te vaak alleen gedacht aan: van agrarische bestemming naar woonbestemming. Deze denkrichting dient gewijzigd te worden in: van agrarische bestemming naar woon – en werkbestemming. Dit is een waarneming  van de makelaars. De kandidaten die zich nu melden zijn ook veelal ondernemers die een kleinschalig bedrijf willen opzetten. Losse schuren worden niet aangeboden. Dit hangt vaak samen met de nog aanwezige agrarische bestemming. Een nieuw bedrijf mag geen overlast veroorzaken voor de omliggende landbouw. In Brabant is het begrip  plattelandswoning  aan de orde geweest. Deze bestemmingsmethodiek geeft wellicht meer mogelijkheden. Bij de coördinatie van vraag en aanbod zijn betrokken: de makelaar, de banken, de overheid, de bewoners, belangenverenigingen en projectontwikkelaars. De financiering geeft vaak onnodige problemen – banken moeten durven te investeren. De centrale vraag is dan wie boven alle genoemde marktpartijen kan staan. Een gebiedscoach?

Concreet-4
De makelaardij moet meer informatie geven over mogelijkheden van het splitsen van panden. De makelaar dient een meer coördinerende rol te krijgen / een deeltaak als gebiedscoach.

Uitwerking
Door meer informatie te geven en een bredere inschrijfmogelijkheid voor woning- of werkplek zoekenden te creëren, moet de makelaar in staat zijn groepen of teams bij elkaar te brengen.
De kandidaten moeten duidelijk kenbaar maken wat ze willen. De makelaar wordt zo het eerste aanmeldpunt, het ingangsloket. De belangengroepen kunnen kandidaten daarbij met startinformatie behulpzaam zijn. Zijn er meerdere kandidaten bekend voor een bepaald pand, kan de makelaar een eerste globaal project opstarten. Makelaars  kunnen onderling afspraken over begeleiding en coördinatie maken. Is een nieuw Winterswijk initiatief mogelijk?

Concreet-5
Het meervoudig splitsen van boerderijen via het C.P.O.

Uitwerking
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Zowel de makelaar als de Belangengroepen, kunnen middels informatie / informatieavonden per buurtkern de jongeren / senioren benaderen, informeren en stimuleren. Het starterproject in Meddo (Roetendael Plus Project) kan hier als voorbeeld dienen. Zie bijlage 1. In de Gemeente Bronkhorst kent men het begrip Collectief Particulier Partnerschap. Boerderijsplitsing tot mogelijk zes wooneenheden in hoofd- bijgebouwen en schuren. In Twente kent men het knoopervenidee waarbij het mogelijk is zes of meer wooneenheden per erf te creëren.  Een initiatief zou uit kunnen gaan van een wooncorporatie, maar kan ook via het C.P.O.-principe door kandidaten zelf worden opgezet. Er zijn dus prima voorbeelden voorhanden.  De gemeente Winterswijk dient hiertoe middels het bestemmingsplan meer mogelijkheden toe te staan.

Concreet-6
Wooncorporaties activeren.

Uitwerking
Het is een taak van de overheden zorg te dragen voor de volkshuisvesting. Er ligt tevens een taak voor de wooncorporaties. Meervoudig splitsen voor de doelgroep jongeren en / of senioren zou mede een taak kunnen zijn van een woningcorporatie. De wooneenheden kunnen dan verhuurd worden. Naast de vraag naar koop, zal er beslist ook een vraag naar huurwooneenheden zijn.  Verhuren kan ,mits de huurprijs per wooneenheid betaalbaar blijft. Een combinatie van wonen en werken moet ook dan mogelijk blijven. De Regio Achterhoek kan initiatiefnemer zijn alsmede stimulator. Huize Hijink in het Woold en Huize Hesselink in Ratum zijn in dit kader positieve voorbeelden.

Concreet-7
Aantal wooneenheden meer dan drie.

Uitwerking
In het nieuwe bestemmingsplan wordt uitgegaan van maximaal drie wooneenheden per erf. Om meerdere creatieve oplossingen en maatwerk mogelijk te maken, dient er een aanpassing te komen in het nieuwe bestemmingsplan. Een aanpassing naar meer dan drie wooneenheden  per situatie/locatie. Met name moet hier duidelijk het accent worden gelegd op: betaalbaar. Blijven jongeren in een buurtkern, dan heeft dat een positieve invloed op de leefbaarheid, de bezetting van de scholen en verenigingen etc. Hier ligt een belangrijke deeltaak voor het gemeentebestuur en de gemeenteraad.

Concreet-8
Afstappen van de regeling 400 kuub per wooneenheid.

Uitwerking
Om meervoudig splitsen mogelijk te maken, moet vooral gekeken worden naar de kwaliteit van het wonen. Voor starters en senioren is een wooneenheid van 400 kuub vaak te groot. Ouders, waarvan de kinderen niet meer thuis wonen, hebben veel meer behoefte aan een kleinere woning. De combinatie  van meer dan drie wooneenheden per erf, de aanpassing  van de 400 kuubregel en de nieuwe regeling bijgebouwen uit het nieuwe bestemmingsplan Winterswijk-buitengebied (150 mtr2), maakt juist meerdere en creatieve oplossingen en maatwerk mogelijk voor het verbouwen van een pand naar wonen en werken. De gemeente dient hiertoe een wijziging door te voeren in het bestemmingsplan.  De algemene opmerking was:  Juist door meer aan te sturen op kwaliteit en veel minder op aantallen  en de angst voor verstening achterwege te laten, krijgen deze specifieke projecten veel meer kansen om  gerealiseerd te worden.

Concreet-9
Sloop en verevening beter en regionaal reguleren.

Uitwerking
Verevening kan, maar het moet wel betaalbaar blijven. Verevening kan bijdragen aan de kwaliteit van het platteland. Grotere of “lelijke” panden kunnen verdwijnen. De spelregels rond verevenen zorgen echter voor (te) dure constructies. De vraag werd gesteld of sloop ook bij het aanbod moet zitten. Is er een regeling mogelijk op Regionaal / Provinciaal niveau om als overheid bij te dragen in de sloopkosten? De kwaliteit van het buitengebied dient immers gehandhaafd te blijven. Kan dit gecombineerd worden met o.a. de asbestsanering, maar ook met  het plaatsen van o.a. zonnepanelen. (duurzaamheid)   De Regio Achterhoek zou hier een breed initiatief  voor moeten nemen. De vraag was: kan  hier een Achterhoeks pilotproject van gemaakt worden in overleg met het Ministerie van VROM?

Concreet-10
Onderzoeken vooraf inperken.

Uitwerking
De talrijke onderzoeken verhogen onnodig  de kostprijs bij functieveranderingen. De vraag van veel burgers: is  onderzoek naar lucht, water,  archeologie etc altijd wel noodzakelijk?    Immers, bij de gemeente  is al veel kennis aanwezig over de panden en de geschiedenis van de directe omgeving. Deze kennis moet vooraf gebundeld worden. Deze bundeling geeft de ambtelijke organisatie van de gemeente voldoende input om vooraf vast te kunnen stellen, welke onderzoeken overbodig zijn.  Deze gemeentelijke aanpassing bespaart de kandidaten veel geld en tijd. De Gemeente Winterswijk moet  i.s.m. de Regio Achterhoek deze nieuwe aanzet zelf gaan reguleren. Transparantie en duidelijkheid is daarbij dringend gewenst.

4. Onderdeel:  het aanbod

Als een eigenaar van een boerderij zijn pand aanbiedt bij de makelaar, gaat het met name om de totale verkoop van het pand, bijgebouwen en de gronden. De makelaar zou kunnen inventariseren wat de eigenaar wenst om vandaar uit direct al mogelijkheden aan te kunnen sturen. 

Concreet-11
De makelaar maakt vanuit de verkregen informatie een eerste concreet plan.

Uitwerking
De eigenaar kan aangeven dat hij het pand wil verlaten of dat hij zelf  een wooneenheid
in zijn te splitsen pand wenst te behouden.Bij dit laatste wordt  hij dan zelf onderdeel van het kandidatenteam. Via advertenties dan werven voor kandidaten. Deze kandidaten geven tevens hun wensen en eisen t.a.v. wonen en werken door aan de makelaar. Een eerste plan kan dan worden opgemaakt. Dit eerste globale plan kan de makelaar voorleggen aan de gemeente (beoordeling op regelgeving). De makelaar en de dan bekende kandidaten werken vervolgens samen een totaalplan uit. Daarbij kan de makelaar locale architecten of bouwondernemingen inschakelen. Het wordt dan een eerste praktische bundeling van ervaringen van diverse disciplines, welke de kandidaten voorts positief kunnen ondersteunen. Een nieuwe projectaanpak van de makelaardij is gewenst.

Concreet-12.
De makelaar kan bepalen of zorgwoningen voor senioren mogelijk zijn.

Uitwerking
De makelaar is nu tevens  in staat om met de verkregen gegevens van de kandidaten de  mogelijkheden te onderzoeken voor het meervoudig splitsen van een pand specifiek voor senioren. Het wordt dan tevens duidelijk of er wel of geen zorgbegeleiding noodzakelijk dan wel gewenst wordt. In dat geval kan de makelaar  in overleg treden met o.a. de woningcorporatie en / of met zorginstellingen.

Concreet-13
De banken moeten durven investeren.

Uitwerking
De financiering is thans moeilijk. De banken zijn te terughoudend. Hebben de banken koud water vrees? In Overijssel werkt men met een garantiefonds. Dit fonds moet garant staan voor de financiering in het gehele traject: van koop tot bestemmingsplan, van wijziging tot het eindproduct.  Is kopen als corporatie een optie? Gezamenlijk eigenaar zijn? Kan de bank een CPO-project financieel ondersteunen?  De bank zou hierbij als voorbeeld de notariskosten voor hun rekening kunnen nemen en een lagere eigen provisie kunnen berekenen. Het is een lange termijn investering voor de bank. Het principe: de kosten gaan voor de baat uit, is hier overduidelijk  van toepassing. Maatschappelijke betrokkenheid en passende initiatieven van de banken zijn daarom dringend gewenst.

5. Onderdeel bereikbaarheid
Niet alleen is een goede bereikbaarheid voor de bewoners van belang als het gaat om goede wegen en paden of  regionaal taxivervoer, het gaat hierbij ook om de digitale snelweg.
Het moet duidelijk zijn, dat ondanks de hoge te verwachten kosten, het raadzaam is om in de nabije toekomt te beschikken over een glasvezelnetwerk. De gemeente Winterswijk is al in overleg met o.a. de gemeente Bronkhorst voor een pilot op dit gebied.

Concreet-14
Het is van groot belang om de bewoners te informeren over de voor- en nadelen van een glasvezelnet.

Uitwerking
Het is niet alleen een snellere bewerking van ICT-systemen, maar het is tevens van belang voor bedrijven met werk binnen of buiten de regio. Het kan bevorderen dat er meer thuiswerkers kunnen komen. Het is voor ouderen goed een directe en snelle verbinding te hebben met de zorginstellingen.
Het is mogelijk om met het behoefteonderzoek  wonen en werken ook vragen mee te nemen over een glasvezelnetwerk. Dit kan de werkgroep Bedrijvigheid en Economie van de Buurtschappenvisie samen met de gemeente aansturen. 

Concreet-15.
Mogelijkheden bekijken over de grens

Uitwerking
Over de grens o.a. in Barlo is al een glasvezelnetwerk aangelegd. Uitgezocht moet worden wat de mogelijkheden aan deze kant van de grens zijn en of een samenwerking mogelijk is. Dit is gezien de internationale betrekkingen een taak van de gemeentelijke overheid al dan niet met inschakeling van de Euregio.

Concreet-16
Mogelijkheden via een nieuwe N18.
Dubbelspoor Winterswijk – Arnhem.

Uitwerking
Het is van groot belang dat de N18 op korte termijn wordt doorgetrokken van Varsseveld naar Enschede. Er wordt al jaren aangewerkt en het ziet er naar uit dat er schot in de zaak komt. 
Wat betreft de treinverbindingen is wel duidelijk dat de veelvuldige problemen op adequate wijze moeten worden opgelost. Er zijn thans voorstellen voor een dubbelspoor Winterswijk – Arnhem.
Dit zijn niet direct taken van de gemeente Winterswijk alleen, maar meer voor de provincie en de Regio Achterhoek.

Met dank voor de financiële bijdragen van de RABO – Oost Achterhoek en
WCL Winterswijk en de medewerking van de Gemeente Winterswijk.

Bijlage 1. 
C.P.O. - Wat is  Collectief Particulier Opdrachtgeverschap?

Zeggenschap, leefbaarheid & woningen tegen kostprijs.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling, waarbij de toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen project. De toekomstige bewoners richten een rechtspersoon op (kopersvereniging). Dat stelt hen in staat  om in het ontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op te treden.  Zij kunnen daartoe een adviseur in de armen nemen, die hen door het proces leidt. De adviseur stelt zich daarbij faciliterend op en maakt de toekomstige bewoners wegwijs.
 
Tot en met de fase van definitief ontwerp werkt een kopersvereniging meestal namens al haar leden aan een collectief plan. Het een en ander binnen de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hierbij hebben alle deelnemers voortdurend inzicht en inspraak in:
- de keuze van het bouwsysteem
- de te gebruiken bouwmaterialen
- het afwerkingniveau
- het kostenniveau
In de fasen daarna hebben de individuele kopers de gelegenheid zelf te beslissen over de indeling en verdere afwerking van hun eigen woning.

Toekomstige bewoners worden zelf risicodragend projectontwikkelaar.
Omdat toekomstige bewoners door middel van een eerste inleg zelf een deel van het voortraject financieren, is de kopersvereniging in staat om zelf als  volledig risicodragend
projectontwikkelaar op te treden. De adviseur is daarbij altijd op de achtergrond aanwezig
als steun in overleg en onderhandelingen met de professionele partijen in de bouwwereld en met de overheden.

Een buurt bouwen voor er maar één steen op een andere ligt.
Door in een zo vroeg mogelijk stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt een bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige bewoners gekweekt bij hun woning en hun (nieuwe) buurt. Toekomstige bewoners hebben al hart voor hun buurt, voordat de bouw is gestart. Daarnaast worden ze in staat gesteld om, als het kavel eenmaal is uitgegeven, zelf hun plekje binnen het project te kiezen. Daarmee kiezen ze ook hun eigen buren, die ze tijdens het voortraject hebben leren kennen.  Bovendien is een welhaast direct gevolg van gezamenlijk bouwen, dat ook al aan het (collectief) beheer van woningen en woonomgeving gedacht wordt, wat de duurzaamheid van de nieuwe buurt een belangrijke impuls geeft. Op deze wijze zijn kopers, binnen de stedenbouwkundig uitgezette kaders, in de gelegenheid maximale zeggenschap uit te oefenen op hun eigen toekomstige woonbuurt. Dat dit grote voordelen biedt ten opzichte van de reguliere nieuwbouwprojecten behoeft geen betoog.

Ervaringen Kopersvereniging Meddo
Onderdeel Roetendael Plus Project 
Bouw 13 starterwoningen in 2010.

Bijlage 2.

Deelnemers workshop 19 april 2011.
Hr. G.J. te Gronde   Gemeente Winterswijk
Mevr. L.Roeterink   Gemeente Winterswijk
Hr. F. Essink    Essink Makelaars Neede
Mevr. M.L. Tanck   Lievelder Belang
Mevr. I. Saris    Gemeente Winterswijk
Hr. G. Grobben    HOI-makelaars Winterswijk
Hr. J. Roerdink    Woolds Belang
Hr. E. Rouw    Gemeente Winterswijk
Hr. M. Bekke    RGO Makelaars Winterswijk
Hr R. Frenken    Enning Winterswijk
Hr. J.W. klein Wolterink   Klein Wolterink Vastgoed Aalten
Hr. W. der Graaff   CDA Winterswijk
Hr R. Kolkman    Huppel – Henxels Belang
Hr. J. Tuenter    Gemeente Winterwijk
Hr. J. Tiggeloven   Alg. Meddo’s Belang
Hr. B. Mateman    de Ringkamp Haart
Hr. A. Schoemaker   Gemeente Winterswijk / WCL
Mevr. R. te Winkel   LTO Noord / Winterswijk
Hr. T. de Graaff    CDA Winterswijk
Hr. B. Hummelink   RGO Makelaars Winterswijk
Hr. S. Kondring    LTO Noord / Alg. Meddo’s Belang
Hr E. Wenneker   Hypotheek Advies Centrum Winterswijk
Hr. A. Vedder    Gemeente Winterswijk
Hr. H. Bronkhorst   Gemeente Winterswijk
Hr. H. Prinsen    Huppel – Henxels Belang
Mevr. W. Elsinghorst   CDA Winterswijk
Hr. J. Bekkers    Meddose Ondernemers Vereniging
Hr. D. Eggink    Kottens Belang
Hr. W. Houwers    Particulier.
Hr. P. van Heek    Ver. Kleine Kernen Gelderland
Hr. St. te Selle    VVD Winterswijk
Hr. G. te Linde    de Ringkamp Haart

Organisatie en ondersteuningsteam 
Hr V. Brus    Dagvoorzitter  A3 – Projecten Doetinchem
Hr. A. Menting    Werkgroep Wonen Algemeen Meddo’s Belang 
Hr. E. de Roos        Mister Belang
Hr. F. Glorie       Mister Belang
Hr. H.Kruisselbrink   Werkgroep Wonen Woolds Belang
Hr. J. Bruinshoofd      VKK Gelderland
Hr. J. Knuivers       Huppel-Henxels Belang
Hr. J. Kruisselbrink   Werkgroep Wonen Woolds Belang
Hr. J. Schreurs       Huppel-Henxels Belang
Hr. J. Leemkuil    Werkgroep Wonen Mister Belang
Mevr. R. Vreman      VKK-Gelderland
Hr. R. Tjallingii    Werkgroep Wonen Ratums Belang
Mevr. R. Wisse    Werkgroep Wonen Kottens Belang / Houvast makelaars
Mevr. W. Wiggers      Woolds Belang
Hr H. Wiggers       Woolds Belang

Bijlage 3. Concreet - overzicht

Concreet Onderwerp    Initiatief en deelname
1.  Meer informatie    Werkgroep Wonen
     makelaardij / banken / gemeente

2.   Promotie    Werkgroep Wonen
100% Winterswijk

3. Behoefteonderzoek   Werkgroep Wonen
Gemeente Winterswijk
W.I.C. / de Woonplaats
 
4.   Makelaar als coach   Werkgroep Wonen
Makelaardij

5.   C.P.O. als basis   Werkgroep Wonen
Gemeente /  Makelaardij

6.  Activeren Wooncorporaties  Werkgroep Wonen
 Wooncorporaties / Gemeente
Winterswijk / Regio Achterhoek

7.  Aantal eenheden   Werkgroep wonen
Gemeenteraad Winterswijk
Gemeente Winterswijk

8.  Regeling 400 kuub   Werkgroep Wonen
Gemeenteraad Winterswijk
Gemeente Winterswijk

9.  Sloop en verevening   Werkgroep Wonen
Provincie Gelderland
Regio Achterhoek

10. Aantal onderzoeken   Werkgroep Wonen
Provincie Gelderland
Regio Achterhoek

11.  Het aanbod via de makelaar  Werkgroep Wonen
Banken / Makelaardij

12.  Zorg projecten    Werkgroep Wonen
Wooncorporaties / Makelaardij

13.  De banken    Werkgroep Wonen
Gemeente Winterswijk / Banken
Makelaardij

14.  Bereikbaarheid – glasvezel  Gemeente Winterswijk
Werkgroep Bedrijvigheid /economie
       
15.  Over de grens – glasvezel   Gemeente Winterswijk
Regio Achterhoek

16.   N18 / dubbelspoor   Gemeente Winterswijk
Provincie Gelderland
Regio Achterhoek