Nieuwsbrief Buurtschappenvisie

Aan: De bewoners van het buitengebied van Winterswijk en overige belangstellenden
Van: Het Uitwerkteam Buurtschappenvisie


Nieuwsbrief juni 2011

Een jaar na de totstandkoming van de buurtschappenvisie willen wij u informeren over de stand van zaken. Graag houden wij u hiermee op de hoogte van de vorderingen die de diverse uitwerkteams hebben behaald en zullen behalen. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan vragen wij u te reageren naar één van de werkgroepleden.

U-Team, voorzitter Joop ten Dolle, tel: 563251:
Het coördinerende U-Team is de afgelopen periode druk geweest met het con-cretiseren van de visie in een actieplan waarmee de werkgroepen hun plannen verder konden realiseren. Daarnaast is heel nadrukkelijk met WCL en vooral met de gemeente gezocht naar een gezamenlijke en structurele manier van aanpak. Alle lopende en nog op te starten projecten zijn bekend bij WCL en Wethouder G.J. te Gronde.


Uitwerkgroep wonen, voorzitter Jan Kruisselbrink, tel: 564438:
Een resultaat van de buurtschappenvisie is dat de gemeente in het bestemmingsplan de oppervlakte van de bijgebouwen verhoogd heeft van 100 m2 naar 150 m2.


In december is rondom landgoed Huize Hijink in het Woold een bijeenkomst gehouden in samenwerking met de Woonplaats, gemeente en het Gelders Landschap. Samen wordt naar oplossingen gezocht om dit landgoed bewoonbaar te maken. Heeft u interesse… meld u!

Op 19 april j.l. heeft de werkgroep in samenwerking met de Gemeente een workshop gehouden met als titel: Toekomst wonen en werken in het buitengebied van Winterswijk. Het doel is de oprichting van een tijdelijke werkgroep met partners als makelaars, banken en gemeente.

Deze werkgroep dient zorg te dragen voor een informatiefolder over de mogelijkheden van wonen in het buitengebied. Deze folder is bedoeld voor de bevolking, maar ook alle betrokken marktpartijen kunnen deze gebruiken.

Daarnaast is de werkgroep in overleg met de gemeente met de voorbereiding bezig om een enquête onder de buurtschapbewoners te houden met als doel de woon- en werkbehoefte te inventariseren en analyseren. 

Uitwerkgroep Voorzieningen, voorzitter Henk Prinsen, tel: 562551:
In overleg met Huppel Henxels Belang is gesproken omtrent het realiseren van een buurthuis in deze buurtschappen. Besloten is om dit plan verder te laten uitwerken door deze belangenvereniging. Zij zal in het najaar verder onderzoek doen naar de wenselijkheid van een dergelijke voorziening.


Met vele instanties is overleg gepleegd inzake de dekking van het mobiele netwerk / bereikbaarheid. Concreet wordt dit nog verder uitgewerkt. Ook is de Buitenschoolse Opvang een punt van aandacht.

De uitwerkgroep kan nog versterking gebruiken. Lijkt u dit wat, meld u!

Uitwerkgroep Economische bedrijvigheid en Ontwikkeling buitengebied, voorzitter Dick te Voortwisch, tel: 563738:
Nadat de buurtvisie is vastgesteld bleek al snel dat het verstandig zou zijn deze twee werkgroepen samen te voegen. Kortom er is nu één werkgroep.


In eerste instantie is een inventarisatie gemaakt van alle bedrijvigheid in het buitengebied. Op 6 oktober wordt een informatie bijeenkomst gehouden het verenigingsgebouw Wilhelmina te Kotten voor de ondernemers in het buitengebied.  Alvast noteren!
Doel is om van elkaar te horen hoe het ondernemen in het buitengebied verbeterd kan worden, waar zijn groeimogelijkheden en is er behoefte aan een Ondernemers Platform voor ondernemers in het buitengebied. Hiervoor worden ook sprekers van lokale en regionale overheden en instanties uitgenodigd. De agrarische ondernemers worden niet uitgenodigd daar zij al goed vertegenwoordigd zijn binnen LTO.


Met de gemeente is contact gezocht inzake de haalbaarheid van de glasvezelkabel in het buitengebied. De gemeente is samen met de gemeente Bronckhorst in Den Haag aan het lobbyen om pilot voor Nederland te worden inzake realisatie van een dergelijke voorziening. De werkgroep is positief, glasvezel heeft zoveel mogelijkheden, onmisbaar voor de toekomst als burger en als ondernemer. Wij zijn voornemens een inventarisatie te houden onder alle bewoners van het buitengebied, eventueel in combinatie met het woononderzoek.
Dus mensen doe mee en vul t.z.t. de enquête in!


Uitwerkgroep Sport en Recreatie, voorzitter Cor Rensen, tel: 564420:
Deze uitwerkgroep is bezig met het realiseren van paardenroutes buitengebied Winterswijk en zelfs met een paardenroute Winterswijk – Vreden.


Verder wordt een schouw gehouden inzake het onderhoud van fietspaden/zandwegen. In een rapport komen de analyse van de uitkomsten van deze schouw en aanbevelingen welke organisatievormen zullen worden opgericht om het onderhoud te verrichten.

Er zijn concrete plannen voor de modernisering van de sportaccommodatie en het terrein van Mec die met de gemeente besproken worden. Ook andere sportaccommodaties krijgen aandacht. Dit geldt ook voor kleinschalige recreatie.

Uitwerkgroep Verkeer en Veiligheid, voorzitter Carl Geessink, tel: 565055:
Er is reeds een verbeterde oversteek op de Kottenseweg gerealiseerd. Daarnaast lijkt de 60-kilometerzone op de B-wegen langs de Kottenseweg en Misterweg  in een stroomversnelling te komen. Waar in eerste instantie geen enkele overheidsinstantie wilde mee werken blijkt nu toch begrip voor de onjuiste huidige situatie, omdat nu op de B-wegen nog 80 kilometer gereden mag worden


Opm. WW: Hier moet een verslagje komen van 30 mei "j.l.":
Op 30 mei a.s. is een informatieavond gepland inzake de Veiligheid in buitengebied. Vooral de recentere inbraken in boerderijen waarbij veelal grasmaaiers e.d. werden gestolen gaf aanleiding tot deze avond. De politie en de Gemeente zullen hierbij u informeren. Komt allen!


Tevens wordt vanuit de werkgroep aandacht besteed aan verlichting donkere en gevaarlijke plekken in het buitengebied en de veiligheid rond scholen. Uit mening, adviezen worden hierbij gevraagd. Bel de werkgroep hierover.

Tot zover deze nieuwsbrief.