ANBI gegevens St. Misters Belang

 

             
STICHTING     MISTERS     BELANG             WINTERSWIJK MISTE
             
Kamer van Koophandel 09111798        
             
Rabobank                  Iban  NL82 RABO 0310 5079 95    
             
RSIN (Fiscaal nummer) 8160.70.568        
             
Internetsite Buurtschap Miste        
             
De Stichting Misters Belang heeft ten doel: de belangen en de leefbaarheid van de     
gemeenschap Miste en directe omgeving te behartigen en te bevorderen en voorts al    
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk  
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, ten einde het voortbestaan van de gemeenschap  
Miste te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Miste zo mogelijk te     
verbeteren.            
             
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jaarlijks verslag uit te    
brengen aan de plaatselijke bevolking en door middel van al die activiteiten die het     
hiervoor gestelde doel kunnen bevorderen.          
             
Het werk voor de stichting wordt door alle vrijwilligers belangenloos gedaan; zij ontvangen   
geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.        
Eventueel gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd.    
             
Voor andere gegevens verwijzen we naar de overige onderdelen van onze site.    
             
Het secretariaat van de Stichting Misters Belang is gevestigd op:    
Meenkmolenweg 2b, 7109 AH Winterswijk-Miste        
mistersbelang@outlook.com            
             
             
Financiele verantwoording Stichting Misters Belang    
             
Balans per 31 december 2019          
             
Activa 2019 2018   Passiva 2019 2018
     
Vorderingen          1.300   Stichtingsvermogen       2.500        2.500
Liquide middelen      29.173      27.044   Algemene    
         bestemmingsreserve    22.062      21.017
        Bestemmingsreserve    
         Krosenbrink-    
                boek- en route       4.286        4.288
        Lopende schulden          325            539
             
    29.173   28.344        29.173   28.344
             
Niet in de balans opgenomen verplichtingen.        
In 2019 is voor de jaren 2020 en 2021 aan de Vervoersstichting de Bikkelbus te Winterswijk een  
financiële bijdrage toegezegd van € 1.500 per kalenderjaar in het kader van de ondersteuning van  
de continuïteit van de OBS Miste Corle.          
             
Resultatenrekening over 2019          
             
Lasten 2019 2018   Baten 2019 2018
     
Kosten WIFI aanleg          3.243   Subsidie WCL WIFI aanleg          3.315
Donatie Ver. Volksfeest               425   Subsidie Gem.Winterswijk       1.186        1.183
Doorbet.zwerfvuilactie            680            200   Actie zwerfafval       1.300        1.300
Kst opening Krosenbrinkpad          1.544   Subs./bijdr Krosenbrinkpad          1.360
Kosten buurtkranten            334            342   Opbrengst buurtkranten          376            152
Onderh. Krosenbrinkroute ed            125            100   Onderhoud bijdrage Kr.route          123            123
Bijdr./contributies            222            288   Overige ontvangsten             30  
Bijdrage Matrixbord              215   Ontvangen rente               2                 6
Bijdrage Monument 75 jr bevrijding            325          
Kosten AED kast              214        
Bankkosten              83              83        
Overige kosten            205            293        
Resultaat        1.043            492        
         3.017        7.439           3.017        7.439
             
             
Bestuurssamenstelling            
E. de Roos Voorzitter        
A. Wechgelaer Secretaresse        
Vacature Penningmeester        
V. van Harten            
P. van der Laan            
D. Nijmeijer            
P. Visser