ANBI gegevens St. Misters Belang 2021

 

             
STICHTING     MISTERS     BELANG             WINTERSWIJK MISTE
             
Kamer van Koophandel 09111798        
             
Rabobank                  Iban  NL82 RABO 0310 5079 95    
             
RSIN (Fiscaal nummer) 8160.70.568        
             
Internetsite Buurtschap Miste        
             
De Stichting Misters Belang heeft ten doel: de belangen en de leefbaarheid van de     
gemeenschap Miste en directe omgeving te behartigen en te bevorderen en voorts al    
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk  
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, ten einde het voortbestaan van de gemeenschap  
Miste te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Miste zo mogelijk te     
verbeteren.            
             
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jaarlijks verslag uit te    
brengen aan de plaatselijke bevolking en door middel van al die activiteiten die het     
hiervoor gestelde doel kunnen bevorderen.          
             
Het werk voor de stichting wordt door alle vrijwilligers belangenloos gedaan; zij ontvangen   
geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.        
Eventueel gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd.    
             
Voor andere gegevens verwijzen we naar de overige onderdelen van onze site.    
             
Het secretariaat van de Stichting Misters Belang is gevestigd op:    
Meenkmolenweg 2b, 7109 AH Winterswijk-Miste        
mistersbelang@outlook.com            
             
             
Financiele verantwoording Stichting Misters Belang    
             
Balans per 31 december 2021          
             
Activa 2020 2021   Passiva 2020 2021
     
Vorderingen  1.529       1.418   Stichtingsvermogen       2.500        2.500
Liquide middelen    26.610     27.487   Algemene    
         bestemmingsreserve    21.263      22.088
        Bestemmingsreserve    
         Krosenbrink-    
                boek- en route       4.369        4.317
        Lopende schulden          7  
             
    28.139   28.905        28.139   28.905
             
Niet in de balans opgenomen verplichtingen.        
In 2019 is voor de jaren 2020 en 2021 aan de Vervoersstichting de Bikkelbus te Winterswijk een  
financiële bijdrage toegezegd van € 1.500 per kalenderjaar in het kader van de ondersteuning van  
de continuïteit van de OBS Miste Corle. De toezegging over het jaar 2020 is in 2020 betaald.          
             
Resultatenrekening over 2021          
             
Lasten 2020 2021   Baten 2020 2021
     
Vergoed.derden zwerfvuilactie 1.000  880   Subsidie Gem.Winterswijk  1.206 1.210
Kosten buurtkranten  81     Actie zwerafval 1.300 1.530
Onderh. Krosenbrinkroute ed            100            104   Bijdrage wikkelfolie 150  
Bijdr./contributies  223 288   Opbrengst buurtkranten  8        
Bijdrage Bikkelbus 1500     Onderhoud bijdr.Kr.route 123            123
Bijdrage Monument 75 jr bevrijding     Overige ontvangsten 60  
Bankkosten     83 160   Ontvangen rente  3  3
Overige kosten  579 556                                    
                     
             
                                    
                       
Resultaat        -716  877        
  2.850 2.865      2.850  2.865
             
             
Bestuurssamenstelling            
E. de Roos Voorzitter        
A. Wechgelaer Secretaresse        
B.A. te Winkel Penningmeester        
V. van Harten            
P. van der Laan            
D. Nijmeijer            
P. Visser