ANBI gegevens St. Misters Belang 2022

 

             
STICHTING     MISTERS     BELANG             WINTERSWIJK MISTE
             
Kamer van Koophandel 09111798        
             
Rabobank                  Iban  NL82 RABO 0310 5079 95    
             
RSIN (Fiscaal nummer) 8160.70.568        
             
Internetsite Buurtschap Miste        
             
De Stichting Misters Belang heeft ten doel: de belangen en de leefbaarheid van de     
gemeenschap Miste en directe omgeving te behartigen en te bevorderen en voorts al    
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk  
kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, ten einde het voortbestaan van de gemeenschap  
Miste te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap Miste zo mogelijk te     
verbeteren.            
             
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door jaarlijks verslag uit te    
brengen aan de plaatselijke bevolking en door middel van al die activiteiten die het     
hiervoor gestelde doel kunnen bevorderen.          
             
Het werk voor de stichting wordt door alle vrijwilligers belangenloos gedaan; zij ontvangen   
geen financiele vergoeding voor hun werkzaamheden.        
Eventueel gemaakte onkosten mogen worden gedeclareerd.    
             
Voor andere gegevens verwijzen we naar de overige onderdelen van onze site.    
             
Het secretariaat van de Stichting Misters Belang is gevestigd op:    
Meenkmolenweg 2b, 7109 AH Winterswijk-Miste        
mistersbelang@outlook.com            
             
             
Financiele verantwoording Stichting Misters Belang    
             
Balans per 31 december 2022          
             
Activa 2021 2022   Passiva 2021 2022
     
Vorderingen 1.418     Stichtingsvermogen       2.500        2.500
Liquide middelen    27.487     29.554   Algemene    
         bestemmingsreserve    22.088      22.737
        Bestemmingsreserve    
         Krosenbrink-    
                boek- en route 4.317        4.317
        Lopende schulden          7  
             
    28.905   29.554        28.905   29.554
             
         
           
             
Resultatenrekening over 2022          
             
Lasten 2021 2022   Baten 2021 2022
     
Vergoed.derden zwerfvuilactie 880  1.000   Subsidie Gem.Winterswijk  1.210 1.198
Kopie kosten    42   Actie zwerafval 1.530 2.718
Onderh. Krosenbrinkroute ed            104     Bijdrage wikkelfolie    150
Bijdr./contributies  288 301   Opbrengst buurtkranten          
        Onderhoud bijdr.Kr.route 123            123
      Overige ontvangsten    
Bankkosten     160 187   Ontvangen rente  3  
Overige kosten 556 596                                    
 Resultaat         877   2.064        
             
      2.865     4.190        2.865  4.190
                       
             
             
             
             
Bestuurssamenstelling            
M. Vredegoor Voorzitter        
B.A te Winkel Penningmeester        
V. van Harten          
D. Nijmeijer            
B.Meeuwsen  Secretaris